تولید محصولات سولفیتی

۱- سدیم سولفیت

۲- سدیم متابی سولفیت

۳- سدیم بی سولفیت مایع

۴- سدیم سولفیت کاتالیست