بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک تهران – ۱۳۹۸

حضور در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک تهران در سال ۱۳۹۸