محصولات

محصولات شرکت شیمیایی پارس ­سولفیت در ۳ خانواده:

محصولات سولفیتی:

سدیم متابی سولفیت در سه گرید غذایی عکاسی صنعتی
● سدیم سولفیت در سه گرید غذایی عکاسی صنعتی
سدیم سولفیت کاتالیست

محصولات سیلیکاتی:

سدیم سیلیکات (محلول)
PS234-4
PS234-1

پودرهای شوینده :

چسبهای با پایه سیلیکات:

چسب مقوا
چسب کارتن