شرکت در نمایشگاه بین المللی UNICERA در استانبول ترکیه