حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ .

مقدم میمانان عزیز را به سالن ۱۲ و ۱۳ غرفه ۳۰۴ گرامی میداریم .