پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران – ۱۳۹۸

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران- تهران مهرماه سال ۱۳۹۸