اخبار

Full page photo

کسب تقدیرنامه به حسب اقدامات ارزنده مسئول بهداشت حرفه ای این شرکت برای آموزش و اقدامات عاجل در کنترل بیماری کرونا در سطح شرکت از دانشگاه علوم پزشکی ساوه

توزیع بخشنامه عمومی در سطوح سازمان

نصب پوسترهای بهداشتی

انجام تست تب سنجی در ورودی سازمان

ضد عفونی کردن محیط کار و محوطه

ضد عفونی کردن سرویس های ایاب و ذهاب

ضد عفونی کردن محیط های عمومی و رستوران

انجام تست غربالگری CRP , CBC , ESR برای کلیه پرسنل

رعایت فاصله گذاری در رستوران

دیگر اقدامات از قبیل:

۱- توزیع قرص ویتامین D

۲- تکمیل پرسشنامه غربالگری بیماری کرونا

۳- افزایش تعداد سرویس ایاب و ذهاب در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی