Detergent Builders (F01, F02, F21)

%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87

شرکت شیمیایی پارس سولفیت انواع متنوعی از سازنده های پودر شوینده (Detergent builders) را تولید و تحت کدهای F01, F02, F21 به بازار عرضه میدارد.
این محصولات از دانسیته و دانه بندی یکنواخت و مناسبی برخوردار بوده و به سبب رنگ سفید و دارا بودن قابلیت های ذیل از استقبال عمومی برخوردار گردیده اند.

  1.  با کنترل میزان یونهای کلسیم و منیزیم (CBC-MgBC) موجود در محیط شستشو موجبات کاهش سختی آب را فرآهم می نمایند.
  2. دارای خاصیت بافری بوده و سبب تثبیت  pH محیط در طول پروسه شستشو می گردند.
  3. از رسوب مجدد ذرات چرک بر روی الیاف پارچه ممانعت می نمایند.
  4. میزان کارایی و راندمان عملکرد surfactant  ها را با کاهش در میزان کشش سطحی افزایش می دهند.
  5. حضور این محصولات در فرمول پودر شوینده سبب کاهش استفاده از builder های فسفاتی شده که این امر با توجه به زیانهایی که مواد فسفاتی به سیستم های زیستی وارد میکنند کمک شایانی به حفظ محیط زیست می نماید.
  6. سبب جلوگیری از وقوع خوردگی در دستگاه های شوینده می گردند.

دریافت برگه آنالیز

دریافت فایل MSDS


پارس سولفیت، سدیم متابی سولفیت، سدیم سولفیت، سدیم سولفیت کاتالیست، روانساز سرامیک، سدیم کوسیلیکات، سدیم سیلیکات، پودر شوینده، متابی سولفیت سدیم، سولفیت سدیم، سیلیکات سدیم، کوسیلیکات، دفلوکولنت، آب شیشه.