سدیم سولفیت کاتالیست

محصول سولفیت سدیم کاتالیست (PS-OX) ماده ای اکسیژن زداست که برای حذف اکسیژن از آب ورودی دیگ های بخار با فشار متوسط و پائین (کمتر از ۹۰۰psi) و یا آب های صنعتی قابل استفاده می یاشد.
این محصول به علت داشتن مواد کاتالیزوری تنها پس از حل شدن در آب است که فعال می شود.
سولفیت سدیم کاتالیست (PS-OX)با عملکردی سریع اکسیژن محلول را  در دماهای پائین و با سرعتی بین ۲۰ تا ۵۰۰ برابر بیشتر از سولفیت های تجاری حذف کرده و از این لحاظ عملکردی بی رقیب از خود به جای می گذارد.
این محصول نه تنها با افزودنی های دیگ بخار سارگاری دارد ،بلکه سطوح فلزی را نیز محافظت می نماید.

       
دریافت برگه آنالیز

دریافت فایل MSDS