محصولات

تولیدات ما به دو گروه مختلف ازسولفیت ها و سیلیکات ها تقسیم می شود.

محصولات سولفیتی:

سدیم متابی سولفیت در سه گرید غذایی عکاسی صنعتی
سدیم سولفیت در سه گرید غذایی عکاسی صنعتی
سدیم سولفیت کاتالیست

محصولات سیلیکاتی:

سدیم سیلیکات مایع
PS234-4
PS234-1

چسبهای با پایه سیلیکات:

چسب مقوا
چسب کارتن