محصولات

محصولات شرکت شیمیایی پارس ­سولفیت در ۴ خانواده:

 

 

محصولات سولفیتی:

سدیم متابی سولفیت در سه گرید غذایی عکاسی صنعتی
سدیم سولفیت در سه گرید غذایی عکاسی صنعتی
سدیم سولفیت کاتالیست


محصولات سیلیکاتی:

سدیم سیلیکات (محلول)
PS234-4
PS234-1


پودرهای شوینده :

● پودرهای شوینده ( مخصوص شستشو با ماشین لباسشویی)

● پودرهای شوینده ( مخصوص شستشوی دستی )

● مواد اولیه بر پایه سدیم سیلیکات


چسبهای با پایه سیلیکات:

● چسب مقوا
● چسب کارتن

 


پارس سولفیت، سدیم متابی سولفیت، سدیم سولفیت، سدیم سولفیت کاتالیست، روانساز سرامیک، سدیم کوسیلیکات، سدیم سیلیکات، پودر شوینده، متابی سولفیت سدیم، سولفیت سدیم، سیلیکات سدیم، کوسیلیکات، دفلوکولنت، آب شیشه.