محصولات

سدیم سولفیت

سدیم سولفیت

سولفیت سدیم به صورت مایع تهیه شده است و سپس جهت تغلیظ و جداسازی کریستال از محلول، دو دستگاه forced circulation crystalizer ،که به صورت پیوسته (continous) کار می کنند، استفاده می شود.با استفاده از این روش ،که تکنولوژی آن اکنون در اختیار پارس سولفیت است ،می توان ار اکثر محلول های معدنی،با دادن کمی […]