حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت کشور عمان – INFRA OMAN

دریافت تقدیرنامه بدلیل حضور فعال در نمایشگاه بین المللی صنعت کشور عمان در سال ۱۳۹۳